top of page

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Članak 1

 

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)  uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju. 
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca. 

 

Članak 2 

 

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje: 

Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje i promet nekretninama KOCHO POPOVSKI j.d.o.o., Ruđera Boškovića 6A, Makarska 

 • Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).

 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).

 • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

 • Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

 

PONUDA NEKRETNINA 

 

Članak 3. 

 

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca. 
Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost.
Ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj ponude posrednika već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je posrednika bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

 

 

UGOVOR O POSREDOVANJU 
 
Članak 4. 

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen. 
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca. 
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za posredovanje. Ukoliko nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužan posredniku isplatiti naknadu, a sve u slučaju ukoliko posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU 
 
Članak 5. 

 

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. 
Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. 
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti. 
 
Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao istekom roka, a posredovani posao nije sklopljen, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. 

 

 

POSREDNIČKA USLUGA 
 
Članak 6. 

 

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je: 
 

 1. neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja

 2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla 

 3. Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla 

 4. omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla 

 

POSREDNIČKA NAKNADA 
 
Članak 7. 

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada (provizija) u iznosu postotka sukladno cjeniku Agencije. (u daljnjem tekstu: naknada).Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe.  

 

Članak 8. 

 

Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova. 

 

Članak 9. 

 

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. 

 

Članak 10. 


Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili odgovorna osoba, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu 
 

Članak 11. 


Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju da ona nije izričito ugovorena ugovorom o posredovanju. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom. 

UGOVORNA KAZNA

 

Članak 12. 


Ugovorne strane utvrđuju pravo Posrednika na ugovornu kaznu u visini od 5% (pet posto) od ugovorene kupoprodajne cijene koju Nalogodavac kao prodavatelj, odnosno kupac ugovori s kupcem, odnosno prodavateljem s kojim je u vezu stupio Posrednikovim djelovanjem i s kojim je nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i/ili zaobilazeći pri tome Posrednika, sklopio pravni posao kupoprodaje, a Posredniku nije platio ugovorenu naknadu.
U slučaju da Posrednik Nalogodavcu predoči Valjanu pisanu ponudu, a Nalogodavac istu odbije, isti je dužan Posredniku nadoknaditi troškove rada koje je isti imao u cilju ishođenja i pribavljanja navedene ponude. Također, za slučaj da Nalogodavac odbije Valjanu pisanu ponudu, Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku štetu, sukladno čl. 23. st. 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama te se potpisom ovog Ugovora ugovara ugovorna kazna u visini od 50 % Ugovorne provizije koju je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku ukoliko odbije Valjanu pisanu ponudu. Ugovornu kaznu Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku u roku od 15 dana od pisanog poziva Posrednika na plaćanje.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE 
 
Članak 13. 


Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena. 
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. 
 
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka. 
 
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. 
 
U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. 
 
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti 

 

Članak 14. 


Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke. 

 

Članak 15. 


Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. 

 

Članak 16. 


U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja. 

 

 

OBVEZE POSREDNIKA 
 
Članak 17. 


Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće: 

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla, 

 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, 

 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu, 

 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove, 

 5. omogućiti pregled nekretnina, 

 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, 

 7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje, 

 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište, 

 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. 

 
Članak 18. 


Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti. 
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem. 

 

 

OBVEZE NALOGODAVCA 
 
Članak 19. 


Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće: 

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, 

 2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, 

 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine, 

 4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije  ugovoreno, 

 5. samo ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja, 

 6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika. 

 7. nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri. 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU 
 
Članak 20. 

 

Ako povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne Posrednik je dužan oštećenim osobama isplatiti štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele. 
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi posredovanja Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju sklopljenog sa Nalogodavcem. 

 

Članak 21. 


Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja. 
Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Agenciji i/ili trećoj osobi sa kojom ga je Agencija dovela u vezu. 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka Posrednik i Nalogodavac ugovaraju obvezu Nalogodavca da isplati Agenciji sve troškove nastale tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

 

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA 
 

KUPOPRODAJA


Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

 • Najviša ukupna provizija 6 %

 • Najniža ukupna provizija 4 %


PRODAJA


Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

 • 2 – 4 % (nekretnine kupoprodajne cijene iznosa višeg od 100.000 EUR)

 • kod nekretnina čiji je iznos kupoprodajne cijene ispod 100.000 EUR obračunava se fiksna posrednička provizija u iznosu od 3000 EUR


KUPNJA


Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

 • 2 – 3 %, ali ne manje od 7.500,00 kn

 • kod nekretnina čiji je iznos kupoprodajne cijene ispod 100.000 EUR obračunava se fiksna posrednička provizija u iznosu od 3000 EUR

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.


ZAMJENA


Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2 - 3 %

 

ZAKUP I NAJAM


IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP– provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine

 • 75 % - Minimalno

 • 100 % - Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

 • 150 % - Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više


UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine

 • 75 % - Minimalno za najam

 • 100 % - Minimalno za zakup

 • 100 % - Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

 • 150 % - Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više 


Usluge savjetovanja -1 % od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine – 2.000,00 kn
 
Posrednička satnica; Cijena posredničke satnice iznosi 250,00 kn. 

Prema članku 90. St. 2. Zakonu o PDV-u nismo u sustavu PDV-a. 

bottom of page